Home PageWhat's NewLibrary of Jewish ThoughtConferencesSeminars and SymposiaE-CoursesE-lecturesInternet ResourcesColette Sirat WritingsFellowsDepartment of Jewish ThoughtStipendia מלגותContact UsBEN-GURION UNIVERSITY

 
רשימת ספרי קבלה נדפסים
 

הספרים מסודרים לפי א-ב של הכותרים. לספרים שנסרקו ומוצגים ברשת מצורף קישור.*  אריכיים [ ] מציינים שהפריט המצוי בהם מוטל בספק. לרוב הספרים נוסף תיאור קצר של תוכנם. הרשימה מגיעה לפי שעה עד אמצע המאה הי"ט.

* שימו לב!!! על מנת לצפות במסמכים מהספריה הלאומית - רוב הספרים -  יש להצטייד תוכנת דה ז'וו.

 

אגרות הרמ"ז, זכות משה בן מרדכי, ליוורנו תק"ם

מכתבים שכתב הרמ"ז למכותבים שונים בענייני כוונות התפילה על-פי קבלת האר"י. רמ"ז מדגיש את האותנטיות של כתבי ר' חיים ויטאל ושולל מסורות אחרות, בהן כתבי רמ"ע מפאנו.

 

אדם שכלי, [שמעון בן שמואל מצרפת], טיהינגן ש"ך

            ביאור יג עיקרים של הרמב"ם ואחרי כן ביאור מעשה הספירות.

 

אוהל משה, אפשטין משה בן זכריה מנדל, אמשטרדם תקי"ט

            דרוש קבלי.

 

אוצר הכבוד, אבולעפיה, טודרוס בן יוסף, נובידבור תקס"ח.

            פירוש קבלי על אגדות הש"ס מסדר זרעים ומועד.

 

אוצר שלום, ארדיט שלמה, שאלוניקי תק"ח.

            ביאורים על ספר אוצרות חיים לר' חיים ויטאל.

 

אוצרות חיים, ויטל חיים בן יוסף, ליוורנו תר"ד.

אחת מעריכות כתבי ר' חיים וויטאל על ידי ר' יעקב צמח. ראו: יוסף אביב"י, בנין אריאל, ירושלים תשמ"ז, עמ' נו-נט.

 

אור הישר, פופרס מאיר בן יהודה ליב, אמשטרדם תס"ט . קישור

מוסר והנהגות על-פי קבלת האר"י. ראו: זאב גריס, ספרות ההנהגות, עמ' 89-90.

 

אור החכמה, אורי פיבל בן אהרן, לאשצוב תקע"ה.

            פירוש קבלי על התורה.

 

אור החמה, אברהם אזולאי, שאלוניקי תר"ב. קישור

פירוש על הזוהר על-פי רמ"ק (אור יקר) ורח"ו. במה' הראשונה נדפס רק הפירוש על זוהר ויקרא. ראו: ברכה זק, בשערי הקבלה, לפי המפתח בערכו.

 

אור ישראל, ישראל בן אהרן, פרנקפוקט דאודר תס"ב

 

אור ישראל, ישראל בן יהונתן, אמשטרדם תי"ז

 

אור נוגה, יודעי בינה, חמיץ יוסף בן יהודה, זכות משה בן מרדכי, ויניציאה תי"ח

הגהות על הזוהר, ביאור לעזים ופירוש מלים על-פי האר"י. ראו: גרשם שלום, שבתי צבי, עמ' 631-632.

 

אור נערב, קורדובירו משה, ויניציאה שמ"ז. קישור

            על חשיבותה של חכמת הקבלה.

 

אור צדיקים, פופרס מאיר בן יהודה ליב, [המבורג ת"ן]. קישור

מוסר והנהגות על-פי קבלת האר"י. ראו: זאב גריס, ספרות ההנהגות, עמ' 89-90.

 

אותיות דרבי יצחק, יצחק איזק בן יעקב שו"ב, זולקווא תקס"ה

אותיות דרבי עקיבא, ויניציאה ש"ו. קישור

 

 [ספר ה]אמונות, שם טוב בן שם טוב, פיררה שט"ז.]

            נגד הפילוסופיה, עם דברי קבלה ולשונות זוהריים.

 

אמרות טהורות, בנימין וולף בן יצחק ליטמריץ, לובלין ת"ה.

            מלון למלים מוקשות בזוהר.

 

אמרי בינה, יששכר בר בן פתחיה משה, פראג שע"א.

            מלון למלים מוקשות בזוהר.

 

אמרי בינה, סטנוב יצחק, ברלין תקמ"ד

ויכוח בין שני החברים "ידעיה איש התבונות" ו"נועם איש האמונות" הבא להראות שהקבלה אינה מנוגדת להגיון.

 

אמת ליעקב, א, ניניו יעקב שאלתיאל בן יהודה, ליוורנו תר"ג.

לקט של כתבי רח"ו הכולל גם קונטרס 'שפת אמת' ובו תיקונים וכוונות לעניינים שונים.

 

ארבע חרשים, יוסף יששכר בר בן אלחנן, פרנקפורט דאודר תמ"א

 

ארבע מאות שקל כסף, ויטל חיים בן יוסף, קוריץ תקס"ד.

לקט מכתבי רח"ו בעריכת ר' שלמה צמח. נחשב זיוף. ראו: גרשם שלום, קרית ספר, יט, תש"ב-תש"ג, עמ' 188; יוסף אביב"י, כתבי ר' חיים ויטאל שנמצאו בירושלים, המעין, תמוז תשל"ח, עמ' 68-67; חיים ליברמן, אהל רח"ל, א, ניו יורק תש"ם, עמ' 131-127.

 

ארזי לבנון, ויניציאה שס"א. קישור

לקט הכולל את מעין החכמה (חוג העיון), מדרש כונן, ספר הניקוד וסוד החשמל (ר' יוסף ג'יקטיליה), פרקי היכלות, האמונה והבטחון (ר' יעקב בן ששת), כללי מדרש רבה.

 

אשל אברהם, אשכנזי מרדכי בן יהודה ליב, פיורדא תס"א

ביאור שבעה ימי בראשית, סוד טעמי תורה ואותיות ונקודות, עץ הדעת טוב ורע וביאורים לכמה מאמרי זוהר. ראו: גרשם שלום, חלומותיו של השבתאי ר' מרדכי אשכנזי, ליפסיה תרצ"ח, עמ' ה.

 

באר מים חיים, עובדיה חיים בן יעקב די-בושאל, שאלוניקי ש"ו.

            הנהגות על-פי הזוהר, ומאמרים רבים מהזוהר.

 

[ספר ה]בהיר, נחוניה בן הקנה (מיוחס לו) אמשטרדם תי"א. קישור

מספרי הקבלה הראשונים. ראו: גרשם שלום, ראשית הקבלה וספר הבהיר, ירושלים תשכ"ב.

 

בית אלוהים, אירירה אברהם, אמשטרדם תט"ו.

פירוש פילוסופי לקבלת האר"י, בגרסת ר' ישראל סרוג. נכתב בספרדית ותורגם בידי ר' יצחק אבוהב. ראו: נסים יושע, מיתוס ומטאפורה, ירושלים תשנ"ד.

 

בן דוד, נפתלי בן דוד מאמשטרדם, אמשטרדם תפ"ט.

            השגות על הספר 'עומר מן' (לר' מנחם די לונזאנו) שהוא פירוש על האדרא זוטא.

 

ברית כהונת עולם, כץ יצחק איזק בן יואל, למברג תקנ"ו

 

ברית מנוחה, אברהם בן יצחק מרמון, אמשטרדם ת"ח. קישור

            ייחודים. השפיע על מקובלי צפת.

 

בת מלך, אביוב, שמעון בן דוד, ויניציאה תע"ב

            תוספת ל'זרע קודש' לר' משה גראף העוסקת באיסור שפיכת זרע לבטלה.

 

גולל אור, ביקיאם מאיר בן חליפה, אזמיר תצ"ז.

החלק הראשון על גלגול נשמות על-פי קבלת האר"י, החלק השני 'ערכי הכינויים' שהוא מלון קבלי שחיבר ר' משה זכות.

 

גינת אגוז, גיקטיליא יוסף בן אברהם, הנאו שע"ה. קישור

            עוסק בשמות, אותיות וניקוד.

 

גלא רזיא, שמואל זנוויל בר בן מנחם, פוריצק תקנ"ט

 

גלגולי נשמות, מנחם עזריה מפאנו, פראג תמ"ח. קישור

[ספר ה]גלגולים, פרנקפורט דמיין תמ"ד. קישור

 

גליא רזא, אברהם בן אליעזר הלוי, מאהלוב תקע"ב

ראו: גרשם שלום, קרית ספר, ב, תרפ"ה-תרפ"ו, עמ' 124-119; ישעיה תשבי, הפולמוס על ספר הזוהר, פרקים, א, תשכ"ז, עמ' 156-157.

 

גנזי חכמת הקבלה, ילינק אהרן, ליפציג תרי"ג

אנתולוגיה הכוללת: מסכת אצילות, ספר העיון המיוחס לר' חמאי גאון , אגרת ר' אברהם אבולעפיא נגד הרשב"א ז"ל וכתר שם טוב לר' אברהם דקולוניא תלמיד הרוקח.

 

גרושין, קורדובירו משה, ויניציאה [שס"ב]. קישור

עוסק בהתבודדות והשתטחות על קברי צדיקים. ראו: ישעיהו זנה, טיולים ביבליוגרפיים, קרית ספר טז, תרצ"ט-ת"ש, עמ' 383-382; בנימין קלאר, קרית ספר יח, תש"א-תש"ב, עמ' 408.

 

דברי חיים, וורטמן משה בן חיים, זיטומיר תרי"ז

 

דברי נחמיה, חיון נחמיה חייא בן משה, ברלין תע"ג

            חידושים על התורה בדרך הקבלה. שבתאי.

 
 

דברי שלום, מזרחי רפאל אברהם שלום, ירושלים תר"ג)

 

דרך אמונה, אבן גבאי מאיר בן יחזקאל, קושטא ש"ך

            שאלות ותשובות על הקבלה.

 

דרך אמת, חמיץ יוסף בן יהודה, ויניציאה תי"ח.

            הגהות על ספר הזוהר.

 

דרך המלך עולם קטן, כץ אליעזר בן משה, ריקי עמנואל חי בן אברהם, דירנפורט תקי"ג

 

דרך ישרה, חוטש צבי הירש בן ירחמיאל, פיורדא תנ"ז.

            סגולות.

 

דרכי נועם, שמואל בן אליעזר, קניגסברג תקכ"ד

פירוש על מאמרי רבה בר בר חנה שבפרק המוכר את הספינה במסכת בבא בתרא על-פי הקבלה.

 

הולך תמים, חיות אברהם בן יצחק, קרקוב שצ"ד.

            טעמי המצוות על-פי הקבלה.

 

הוראת שעה, שלמה בן יהודה הכהן, שאלוניקי [תקע"ח]

            הנהגות על-פי קבלת האר"י

 

היכל ה', אשכנזי יחיאל, ויניציאה [שס"א]

            לקט דברי קבלה הכולל חיבורים של ר' יוסף ג'יקטיליה, רמ"ק וחיבורים לוריאניים.

 

היכלות הזוהר, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), [קניגסברג תרי"ז]

            זוהר בראשית עם ביאורים של הגר"א ותלמידיו.

 

הקדמת ספר ווי העמודים, הורביץ שבתי בן ישעיה, אמשטרדם תי"ג

 

הר אדוני, אשמטרדם תע"ב.

זוהר על מגילת רות, שונה מהזוהר על מגילת רות שנדפס בשם "תפוחי זהב" (או "יסוד שירים"), טיהנגן ש"ך ומ"מדרש הנעלם על מגלת רות", ויניציאה שכ"ו, ומזהר חדש, ויניציאה תי"ח.

וחרב פיפיות, ישעיה יעקב הלוי, למברג תקמ"ז

            על קריאת שמע, שם מב ושם עב.

 

וחשב לו הכהן, כץ אברהם בן יחיאל מיכל, פיורדא תקמ"ד

            גימטראות

 

ויקהל משה, גרף משה בן מנחם, דסוי תנ"ט. קישור

            לקט מאמרי זוהר ומאמרים לוריאניים, בהם 'אדם דאצילות'.

 

ושב הכהן, כץ אברהם בן יחיאל מיכל, ליוורנו תקמ"ח

            גימטראות.

 

זאת חוקת התורה, חזקוני אברהם בן יחזקיה, ויניציאה תי"ט

 

זבחי שלמים, קורדובירו משה, לובלין שע"ג. קישור

זהה לפירוש סדר עבודת יוה"כ ויניציאה שמ"ז.

 

זהורי חמה, קריספין יצחק בן מנחם, שאלוניקי תצ"ח.

            זוהר על חמש מגילות.

 

זובח תודה, אצבאן מרדכי, קושטא תצ"ג.

            חיבור על פרטי המצוות לפי סדר האיברים על-פי ספר חרדים לר' אלעזר אזקרי.

 

[ספר ה]זוהר א, מנטובה שי"ח. קישור

 

[ספר ה]זוהר ב, מנטובה שי"ט. קישור

 

[ספר ה]זוהר ג, מנטובה ש"ך. קישור

 

[ספר ה]זוהר, קרימונה שי"ט. קישור

 

זוהר חבורא תניינא, סטנוב יצחק, ברלין תקמ"ג ???

 

זוהר חדש ומדרש הנעלם, ויניציאה תי"ח. קישור

[ספר ה]זוהר עם פירוש מקדש מלך, בוזגלו שלום, זולקווא תרכ"ב

 

זיז שדי, קרמניץ יהודה ליב, לובלין שצ"ד.

            פירוש על מאמרי רבה בר בר חנה בדרך הקבלה.

 

זר זהב, ברוך בן דוד, קראקא תי"ז.

            פירושים על קטעים מהזוהר.

 

זרע קודש מצבתה, גרף משה בן מנחם, פיורדה תנ"ו.

            אזהרות ותיקונים לשפיכת זרע לבטלה.

 

חוקר ומקובל, לוצטו משה חיים, שקלוב תקמ"ה. קישור

ויכוח בין פילוסוף ומקובל על ערכה של חכמת הקבלה. בסופו קיצור ספר שפע טל לר' שפטל הורביץ על-פי קבלת רמ"ק.

חמדת ימים, מועדים, אזמיר תצ"א

 

חמדת ימים, א, אזמיר תצ"ב. קישור

 

חמדת ימים, ב, אזמיר תצ"ב. קישור

חיבור גדול הכולל ביאורים קבליים למצוות ומנהגי שבת וחג, תוכחה מוסרית ותפילות קבליות הכוללות ייחודים, שמות קדושים, גימטראות וכינויי ספירות.

 

חמדת צבי, חוטש צבי הירש בן ירחמיאל, אמשטרדם [תס"ו] ???

 

חמר חדת ועתיק, אנקאוה אברהם, קאראץ תקמ"ג.

שילוב של חלקים מ'אוצרות חיים' ו'מבוא שערים' לרח"ו. ראו: יוסף אביב"י, בנין אריאל, ירושלים תשמ"ז, עמ' נט.

 

חסד לאברהם, אזולאי אברהם בן מרדכי, אמשטרדם תמ"ה. קישור

            קיצור 'תומר דבורה' לרמ"ק וביאור מאמר חז"ל על-פי רח"ו.

 

חסד שמואל, אוירבך שמואל בן דוד, אמשטרדם תנ"ט

 

 [ספר] חרדים, אזקרי אלעזר, ויניציאה שס"א. קישור

מיון המצוות לפי איברי הגוף המקיימים אותם, ודיון בפרטי המצוות על-פי הקבלה, כולל סיפורי דיבוק ותיקוני תשובה של האר"י בקיצור רב.

 

טוב הארץ, שפירא נתן בן ראובן דוד טבל, , ויניציאה תט"ו.

סגולות ארץ-ישראל על-פי קבלת רמ"ק והאר"י. ראו: ברכה זק, על חלקו של ר' משה זכות בחיבור 'טוב הארץ', קבלה י (תשס"ד), עמ' 207-226.

 

טיול הגן, שלמה, זולקווא תרכ"ב.

            ביאור על החומש על-פי הקבלה

 

יונת אלם, ר' מנחם עזריה מפאנו, אמשטרדם ת"ח. קישור

 

יושר לבב, ריקי עמנואל חי בן אברהם, אמשטרדם תק"ב. קישור

בריאת העולמות, תפילה ומצוות נוספות, שמות קדושים וענייני גאולה על-פי קבלת האר"י.

 

ילקוט חדש, ישראל בן בנימין מבלזיץ, לובלין ת"ח. קישור

לקט הכולל בין היתר: זוהר, ספר הבהיר, יונת אלם (לרמ"ע מפאנו), ספר הכוונות, עשרה מאמרות (לרמ"ע), גליא רזא, קול בוכים (לר' אברהם גאלאנטי) ומגלה עמוקות (לר' נתן שפירא).

 

ילקוט ראובני. ראובן בן האשקי כ"ץ, פראג ת"ך. קישור

            מפתח ערכים עם ציטוטים מספרי קבלה הכוללים: זוהר וקבלת רמ"ק בעיקר.

 

יפה שעה, שלמה בן יהודה הכהן, שאלוניקי תקע"ג.

            פירושים על האידרות וספרא דצניעותא וכן על 'שער הכוונות' ו'מבוא שערים'.

 

[ספר] יצירה, מנטובה שכ"ב. קישור

            ראו: ליבס, תורת היצירה.

 

יראת ה' לחיים, חיים בן יצחק מוולוז'ין, ווילנא והוראדנא תקפ"ד. קישור

 

כאור נוגה, קרנר משה בן אליעזר, ברסלוי [תקע"ו]

מכיל 72 הערות בענייני קבלה, פילוסופיה ומחקר, ביניהן והשגות על ספר הברית לר' פינחס אליהו הורוויץ

 

[ספר ה]כונות, לוריא יצחק, ויניציאה ש"פ. קישור

            כוונות התפילה על-פי קבלת האר"י.

 

כנפי יונה, מנחם עזריה מפאנו, קוריץ תקמ"ו. קישור

            קבלת האר"י. מבוסס כפי הנראה על חיבור בשם זה של ר' משה יונה תלמיד האר"י.

 

כסא מלך, בוזגלו שלום, למברג תר"ך.

            פירוש על תיקוני זוהר על-פי קבלת האר"י.

 

כתב יושר, ראו: תורת האדם

 

כתר שם טוב, אברהם בן אכסלרוד מקולוניא, אמשטרדם [תקע"ו]

            פירוש על השם המפורש. המחבר היה תלמידו של ר' אלעזר מוורמס בעל ה'רוקח'.

 

 [ספר] לימודי אצילות, ויטל חיים בן יוסף, למברג תר"י

פירוש על ספרא דצניעותא שנכתב בידי ר' ישראל סרוג. הפירוש המלא נדפס במה' השניה מונקאטש תרנ"ז. ראו: גרשם שלום, שבתי צבי, עמ' 33.

 

ליקוטי ש"ס, לוריא יצחק (אר"י), קוריץ [תקמ"ה]. קישור

            לקט של פירושים על מאמרי חז"ל אחדים וסגולות.

 

ליקוטי מנחם, מנחם מנדל בן יעקב הלוי, שאלוניקי שפ"א

            דרושים על הספירות.

 

ליקוטי שושנים, שמשון בן פסח מאוסטרופולי, זולקווא [תק"ף]

 

ליקוטי תורה נביאים וכתובים, ויטל חיים בן יוסף, זולקווא תקל"ה

 

ליקוטים, שמשון בן פסח מאוסטרופולי, זולקווא תקכ"ז

 

מאה שערים, שני יצחק בן אליהו, שאלוניקי ש"ג.

            טעמי המצוות על-פי ספר הקנה.

 

מאור ושמש, קוריאט יהודה בן אברהם, ליוורנו תקצ"ט.

            פירושים על התורה ועל תפילת עלינו לשבח, על-פי הרמב"ן, האר"י ור' אברהם הלוי.

 

מאורות נתן, פופרש מאיר בן יהודה ליב, פרנקפורט דמיין תס"ט.

            כוונות תפילה על-פי תלמיד רח"ו נתן שפירא ירושלמי.

 

מאיר לארץ, ביקיאים מאיר בן חליפה, שאלוניקי תק"ז.

            לקט מכתבי רח"ו על סדר הפרשיות.

 

מאירת עינים, גבאי שלמה (מלקט), קושטא תכ"ו.

כוונות תפילה ותיקוני תשובה של האר"י. ראו: גרשם שלום, ס' מאירת עינים, קרית ספר, כרך ל, תשט"ו, עמ' 414-416.

 

מבוא שערים, ויטל חיים בן יוסף, [שאלוניקי] תקס"ו

חיבור של רח"ו בעריכת ר' יעקב צמח. ראו: יוסף אביב"י, בנין אריאל, ירושלים תשמ"ז, עמ' מו-נב.

 

מגיד מישרים א, קארו יוסף בן אפרים, לובלין ת"ו. קישור

 

מגיד מישרים ב, קארו יוסף בן אפרים, ויניציאה ת"ט.

            יומן חזיונות של מחבר השולחן ערוך.

 

מגילת סתרים, איבשיץ דוד שלמה, למברג תרי"ז.

            פירוש על מזמור א בתהלים על-פי הקבלה.

 

מגלה עמוקות, שפירא נתן נטע בן שלמה, קארקא שצ"ז. קישור

            רנ"ב אופנים (דרושים) על פרשת ואתחנן בספר דברים. ראו: שלום, שבתי צבי, עמ' 63.

 

מגן דוד, דוד בן שמואל מדרזני, מינקוביץ [תקע"ט] (ליקוטי זוהר) ???

 

מגן דוד, זמרא דוד בן שלמה, אמשטרדם תע"ג.

            פירוש כב אותיות על-פי הקבלה.

 

מגן וצינה, חבר יצחק איזיק בן יעקב, [קניגסברג תרט"ו]

 

מדרש הנעלם על מגילת רות, ויניציאה שכ"ו

 

מדרש תלפיות, אליהו בן אברהם שלמה הכהן, אזמיר תצ"ז. קישור

            מלון ערכים הכולל ליקוטים מספרי קבלה בעיקר, אותיות א-כ.

 

מחברת הקודש, ויטל חיים בן יוסף, קוריץ תקמ"ג.

            לקט מכתבי רח"ו הכולל בעיקר כוונות.

 

מטפחת ספרים, עמדין יעקב בן צבי, אלטונה תקכ"ח.

חלק א' — ביקורת על ספר הזוהר ועל עריכתו, חלק ב' - השגות על ספר 'אמונת חכמים' לר' אביעד שר שלום באזילה.

 

מנוח מצא חן, מנוח הנדל בן שמריה, פראג [שע"ב].

            ביאור על פירוש רבנו בחיי לספר בראשית.

 

מנורת זהב טהור, לוריא שלמה בן יחיאל, קראקא [שמ"ה].

            מנורת המשכן על-פי הקבלה.

 

מסילות חכמה, פופרש מאיר בן יהודה ליב, שקלוב תקמ"ה. קישור

            תיאור קצר של קבלת האר"י ורח"ו בלב כללים.

 

מסכנות יעקב, פרדו, יעקב בן דוד, ליוורנו תקפ"ד.

            פירוש על ספר ישעיה על-פי הקבלה.

 

מעבר יבוק, מודנה אהרן ברכיה בן משה, ויניציאה שפ"ו. קישור

            דרושים והנהגות חולים ומתים על-פי הקבלה.

 

מעולפת ספירים, אלגזי שלמה בן אברהם, אמשטרדם תס"ג.

            ליקוטי זוהר.

 

מעיין החכמה, קראקא ת"ח [בתוך: מדרש כונן]

 

מעיין חכמה, קלמנקס אברהם בן אריה (מהדיר), אמשטרדם תי"ב.

            הקדמות לקבלת האר"י.

 

מעין החכמה, ויניציאה שס"א (בתוך:  ארזי לבנון, ויניציאה שס"א)

            חיבור של חוג העיון.

מערכת האלוהות, פרץ בן יצחק גירונדי, מנטובה שי"ח. קישור

תיאור של קבלות חוג תלמידי הרשב"א ור' יצחק טודרוס. ראו: אב

רהם אלקיים, בין רפרנציאליזם לביצוע: שתי גישות בהבנת הסמל הקבלי בספר "מערכת האלהות", דעת 24 (להשלים), עמ' 5-39.

 

מעשה רב, משה בנימין מבגדד, קושטא תצ"ו.

            פירוש אגדות רבה בר בר חנה בדרך הפרדס.

 

[ספר ה]מפואר, מולכו שלמה, שאלוניקי רפ"ט.

דרשות שלמה מלכו. מהדורה זו נדפסה בלי שער ורק במהדורות הבאות נוסף הכותר 'המפואר'.

 

מפתח העולמות מגיד משנה, ראו: משנת חסידים.

 

מקור חכמה, יששכר בר בן פתחיה משה, פראג שע"א.

            תרגום לעברית של קטעים מספר הזוהר מה' קרימונה.

 

מקראי קודש, סאמיגה יוסף בן בנימין, ויניציאה שמ"ו.

חלקו הראשון על יראה ואהבה ולחקו השני על טעמי המצוות בדרך הסוד.

 

מרגליות התורה, תורה, צבי הירש בן שמואל זנוויל, פוריצק תקמ"ח.

            גימטראות של פסוקי התורה וביאורים על מאמרי חז"ל, זוהר וקבלת האר"י.

 

מרגליות התורה, נ"ך, צבי הירש בן שמואל זנוויל, [מינקוביץ תקס"ג]

 

משנת חסידים, ריקי עמנואל חי בן אברהם, אמשטרדם תפ"ז.

            תיאור של קבלת האר"י, כולל כוונות המצוות והתפילה.

 

נגיד ומצוה, צמח יעקב בן חיים, אמשטרדם תע"ב. קישור

       

נחלת יהושע, אפרתי יהושע השל, למברג תרי"ד.

            פירושים על רש"י ורמב"ן לתורה בדרך הקבלה.

 

נעים זמירות ישראל, סרוג ישראל, למברג 1794.

            פירוש על מזמורי סעודות השבת שהאר"י חיבר.

 

נפש דוד, מדינה דוד בן משה, קושטא תצ"ו.

            פירושים לקטעי מקרא על-פי קבלת האר"י.

 

נפש החכמה, משה בן שם טוב די ליאון, באזל שס"ח. ???

 

נשמת שבתי הלוי, הורביץ שבתי בן עקיבא, פראג שע"ו.

            סתרי הנשמה על-פי הקבלה.

 

נשמת שלמה מרדכי, אהרן משה בן מרדכי, [יוהנסבורג] תרי"ג.

            ביאור על 'חוקר ומקובל' לרמח"ל.

 

סוד ברית יצחק, יצחק מקריסנפולי, זולקווא תקנ"ט

            פירוש קבלי על ספר בראשית

 

סוד ה', [קוריץ תקמ"ד]

 

סוד מצוות מילה, [קוריץ תק"ם]

    פירוש קבלי לברכות ברית המילה. על-פי קבלת רמ"ק והאר"י.

 

ספרא דצניעותא דיעקב, תמרלש יעקב בן אליעזר, אמשטרדם תכ"ט

            פירוש קבלי לתורה. בראש הספר 'כללים' בקבלה.

 

עבודת הקודש, אבן גבאי מאיר בן יחזקאל, מנטובה ש"ה

פולמוס עם הפילוסופיה היהודית והדגשת ההשפעה של האדם על האלוהות באמצעות קיום מצוות, לימוד ותפילה. ראו: גטשל, אבן-גבאי; גוטליב מחקרים, עמ' 15-54; גארב, הכוח, עמ' 232-246.

 

עוז לאלהים, חיון נחמיה חייא בן משה, ברלין תע"ג

הספר כולל חיבור בשם 'מהימנותא דכלא' שאינו אלא 'רזא דמהימנותא' של שבתי צבי, ושני פירושים של חיון על חיבור זה: 'עוז לאלוהים' ו'בית קדש הקדשים'. ראו: שלום, שבתי צבי, עמ' 776-777.

 

עולת תמיד, צמח יעקב בן חיים, שאלוניקי תרי"ד

פירושים וכוונות תפילה על-פי קבלת רח"ו. ראו: יוסף אביב"י, בנין אריאל, עמ' סב-סג.

 

עונג שבת, כץ ראובן בן האשקי, זולצבך תמ"ד

            דיני שבת על-פי הנגלה והנסתר.

 

עטרת יוסף, יוסף בן דוב בר אב"ד ליסקובה, זולקווא תקל"ח

            מעין מבוא לקבלה על-פי משנת חסידים' (עמנואל חי ריקי).

 

עמוד התורה, יהודה צבי בן משה רוזדל, למברג תרי"ג

 

עמודי שבע, אהרן זליג בן משה, קראקא שצ"ה

            הגהות וביאורים לזוהר ולתיקוני זוהר וזוהר חדש.

 

עמודיה שבעה, בצלאל בן שלמה, פראג תכ"ו. קישור

            דרושים קבליים על תורה נביאים וכתובים. ראו: גרשם שלום, שבתי צבי, עמ' 69.

 

עמק המלך, נפתלי הירץ בן יעקב אלחנן, אמשטרדם ת"ח.

מהספרים הנדפסים הראשונים אודות קבלת האר"י. כולל מסורות של קבלת ר' ישראל סרוג. ראו: יהודה ליבס, לדמותו כתביו וקבלתו של בעל עמק המלך, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יא (תשנ"ג), עמ' 101-137.

 

עסיס רימונים, גליקו שמואל, ויניציאה שס"א.

            קיצור פרדס רמונים לר' משה קורדובירו.

 

עץ חיים, ויטל חיים בן יוסף, קארץ תקמ"ב. קישור

            תיאור סיסטמי של קבלת  האר"י בגרסת רח"ו.

 

עשרה מאמרות, מנחם עזריה מפאנו, ויניציאה שנ"ז. קישור

פירוש סדר עבודת יום הכיפורים, קורדובירו משה, ויניציאה שמ"ז

 

פירוש על התורה, רקנטי מנחם בן בנימין, ויניציאה רפ"ג. קישור

            ראו: אידל, רקנאטי.

 

פירוש שירים של שבת, סרוג ישראל, [רוסיה פולין תקע"ט]

פירוש לזמירות האר"י שנדפס קודם לכן בתיקוני שבת, אלעקסניץ תקכ"ז ועוד, בשינויים קלים. כולל "אזהרות הקודש" ו"ספר הזכירות".

 

פלח הרימון, מנחם עזריה מפאנו, ויניציאה ש"ס

            פירוש על 'פרדס רמונים' לר' משה קורדובירו.

 

פני משה, יפה משה בן יששכר, לובלין תמ"א

            דרוש קבלי על פרשת בראשית.

פרדס רימונים, קורדובירו משה, שאלוניקי שמ"ד (דפ"ר?). קישור (למהדורת קראקא שנ"ב)

ראו: בן שלמה, תורת האלוהות; זק, בשערי הקבלה.

 

פרי עץ חיים, ויטל חיים בן יוסף, קאראץ תקמ"ב. קישור

כוונת התפילות. מבוסס על החלק הראשון של "מאורות נתן" שערך ר' נתן שפירא, ועל "ספר עץ חיים" שבעריכת ר' מאיר פאפרש.

 

פרקי היכלות, ויניציאה שס"א (בתוך:  ארזי לבנון. ראו בערכו)

 

פתח עינים, שטרנבורג אליעזר בן מנחם, [קראקא] ת"ז

            מפתח פסוקי המקרא בזוהר ובתיקוני זוהר.

 

פתחי יה, יששכר בר בן פתחיה משה, [פראג] שס"ט

קיצור ספר 'פרדס רימונים לר' משה קודובירו.

 

פתיחת הלב, שפירא יצחק בן נח, [פראג] [ת']

            דרושים על התורה על דרך הקבלה.

 

ציצית ופרחים, עמדין יעקב בן צבי, אלטונה תקכ"ח

            מעין מלון קבלי. השלמות ל'מאורי אור' של ר' מאיר פאפרש.

 

צמח צדיק, צמח יעקב בן חיים, קוריץ תקמ"ה

דרושים קבליים שיסודם ב'תורת נתן' (ר' נתן שפירא) ומקור חלקם בכתבי ר' משה קורדובירו. ראו: שלום ר' יעקב צמח.

 

קול בוכים קינת סתרים, גלנטי אברהם בן מרדכי, ויניציאה שמ"ט

            פירוש מגילת איכה. מבוסס על קבלת רמ"ק.

 

קל"ח פתחי חכמה, לוצטו משה חיים, קוריץ תקמ"ה. קישור

            פירוש הרמח"ל לקבלת האר"י.

 

קנאת ה' צבאות, לוצטו משה בן חיים, קניגסברג [תרכ"ב] . קישור

 

[ספר ה] קנה, קוריץ תקמ"ד. קישור

 

קרה מקרה, ביקיאם מאיר בן חליפה, איזמיר תר"ב. קישור

            תיקון שובבי"ם

 

קרן עור, כץ משה בן ישעיה, זולקווא תפ"א

            ביאור הפסוק "כי קרן עור פני משה" (שמות לד, לה) בדרך הקבלה.

 

[ספר] קרנים, אהרן הזקן מקרדינה, זולקווא תס"ט. קישור (למה' אמשטרדם תרכ"ו)

קבלה פולנית. לדעת שלום רש שמשון מאוסטרופולי חיברו וכן את הפירוש המובא בתוכו 'דן ידין'. ראו: שלום, שבתי צבי, עמ' 67.

ראשית חכמה, די-וידאש אליהו, ויניציאה של"ט. קישור

            ספר מוסר קבלי. מבוסס על קבלת ר' משה קורדובירו.

 

רזא דיחודא, חיון, נחמיה חייא בן משה, ויניציאה תע"א

            יחודים לקריאת שמע וכוונות ברכות הנהנין.

 

שבחי האר"י, שלמה שלומיל בן חיים, קושטא תקכ"ו  (לדינו ???)

 

שבעה שערים, פופרט שמואל זנוויל בן מרדכי, אלטונה תצ"ו (עם יידיש)

 

שובע שמחות, לזר מנחם מנדל, זולקווא [תר"י]

 

שומר אמונים, אירגס יוסף בן עמנואל, אמשטרדם תצ"ו.

            ערכים ושאלות ותשובות בקבלת האר"י.

 

שומר אמונים, משה בן ישראל מלנדסברג, אופנבך תפ"ד

 

שומר תם, יחיאל הלוי, הומבורג תק"א

 

שושן סודות, משה בן יעקב מרוסיה, קוריץ תקמ"ד

 

שכחת לקט, בון נתן בן יצחק יעקב, פראג תי"ב

 

[ספר ה]שם, משה בן שם טוב די ליאון (מיוחס לו) ויניציאה שנ"ד (בתוך: היכל ה', אשכנזי יחיאל)

 

שם יעקב, יעקב בן יחזקאל סגל, פרנקפורט דאודר תע"ו

 

שם משמעון, ניגרין משה, דירנפורט תצ"ה

 

שם שמואל, שמואל בן משה, פרנקפורט דאודר תנ"ט

 

שמן זית זך, מולכו שלמה בן דוד, שאלוניקי תקל"ט

 

שני לוחות הברית, הורביץ ישעיה בן אברהם, אמשטרדם ת"ח. קישור

 

שער גן עדן, ליפשיץ יעקב קופל, קוריץ תקס"ג

 

שער החשק, אלימנו יוחנן, ליוורנו תק"ן

 

שער הייחודים, ויטל חיים בן יוסף, קוריץ תקמ"ג

 

שער הכוונות, ויטל חיים בן יוסף, שאלוניקי תרי"ב

 

שער המצוות, ויטל חיים בן יוסף, שאלוניקי תרי"ב

 

שער הפסוקים, ויטל חיים בן יוסף, ירושלים תרכ"ג

 

שער השמים, אירירה אברהם, אמשטרדם תט"ו

 

שער השמים פירוש על הסידור, הרביץ ישעיה בן אברהם, אמשטרדם תע"ז. קישור

שער מאמרי רשב"י (ב-ג), ויטל חיים בן יוסף, שאלוניקי תרי"ב (בתוך: יהודה בן שלמה הכהן, אשמורת הבוקר)

 

שערי אורה, גיקטיליא יוסף בן אברהם, ריוו דטרינטו שכ"א. קישור

 

שערי גן עדן, רומי משה, ויניציאה שמ"ט

 

שערי ציון, הנובר נתן נטע, פראג תכ"ב. קישור למה' אמשטרדם תל"א

תפילות עם כוונות למועדים שונים, כולל תיקון חצות, תיקון קריאת שמע שעל המטה וכו'. ראו: אסף נברו, 'תיקון' מקבלת האר"י לגורם תרבותי (דיסרטציה), באר שבע תשס"ו, עמ' 88-212.

 

שערי צדק, גיקטיליא יוסף בן אברהם, ריוו דטרינטו שכ"א

ביאורים למערכת הסמלים של הספירות. ראו: עזן ידין, תאוסופיה וכתיבה קבלית, פעמים 104 (תשס"ה), עמ' 41-63.

 

שערי קדושה, ויטל חיים בן יוסף, קושטא תצ"ד. קישור

            ספר מוסר של ר' חיים ויטאל שעניינו 'השגה', כלומר התכוונות להתגלות.

 

שפע טל, הורביץ שבתי בן עקיבא, הנאו שע"ב. קישור

            מעין מבוא לקבלה. מבוסס בעיקר על קבלת ר' משה קורדובירו.

 

שפתי כהן, מרדכי הכהן, ויניציאה שס"ה. קישור 

ביאור על התורה

 

תוכחת מגילה והצד נחש, חיון נחמיה חייא, יוסף אירגס, לונדריש תע"ה. קישור

 

תומר דבורה, קורדובירו משה, ויניציאה שמ"ט. קישור

            ספר מוסר קבלי. מבוסס על הידמות האדם לספירות.

 

תורת האדם כתב יושר, שמואל בן שלום, [זולקווא תק"ץ]

דרושים קבליים על-פי משנת חסידים לעמנואל חי ריקי. החלק השני כולל הנהגות על-פי הקבלה.

 

תורת חכם, די לה רוזה חיים, שאלוניקי תר"ח

            פירוש על עץ חיים וספר הכוונות לר' חיים ויטאל.

 

תיקוני זוהר, בנונטו עמנואל בן יקותיאל (מהדיר) מנטובה שי"ח. קישור

ראו: עמוס גולדרייך, בירורים בראייתו העצמית של בעל תיקוני הזוהר, בתוך: מ. אורון ע. גולדרייך (עורכים), משואות, ירושלים תשנ"ד, עמ' 459-496.

 

תיקוני זוהר עם ביאור באר יצחק, יצחק איזק בן יקוטיאל זלמן, זולקווא תקל"ח

 

[ספר ה]תמונה, נחוניה בן הקנה (מיוחס לו), קוריץ תקמ"ד. קישור

תורת האותיות ותורת השמיטות. ראו: גרשם שלום, הקבלה של ספר התמונה ושל אברהם אבולעפיה, ירושלים תשכ"ה.

 

תמים יחדיו, ישראל בן משה, לובלין שנ"ב

            מפתח פסוקי התורה בספר הזוהר.

 

תעלומות חכמה א, בחינת הדת, דילמדיגו, יוסף שלמה, [הנאו] שפ"ט

 

תעלומות חכמה ב, נובלות חכמה, דילמדיגו יוסף שלמה, [הנאו] [שצ"א]

אנתולוגיה של חיבורים פילוסופיים וקבליים, כולל כתבים של ר' ישראל סרוק ורמ"ע מפאנו. ראו: דוד רודרמן, מחשבה יהודית ותגליות מדעיות, ירושלים תשס"ג, עמ' 117-146