Home PageWhat's NewLibrary of Jewish ThoughtConferencesSeminars and SymposiaE-CoursesE-lecturesInternet ResourcesColette Sirat WritingsFellowsDepartment of Jewish ThoughtStipendia מלגותContact UsBEN-GURION UNIVERSITY


מלגות המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן
מרכז גולדשטיין-גורן למחשבת ישראל מציע מילגות דוקטורט (אחת כל שנה לתקופה של ארבע שנים), ופוסט-דוקטורט (אחת כל שנתיים לתקופה של שנתיים).
 
מלגת דוקטורט:
מלגות המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן ינתנו כהשלמה לחלק מהמועמדים הזוכים במלגות הנגב, ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת.
יש להגיש מועמדות למלגה דרך בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים. (לאתר בית הספר)


מלגת פוסט-דוקטורט:
המלגה תוענק למי שסיים את עבודת הדוקטורט בהצטיינות לפני ארבע שנים או פחות בתחום מחשבת ישראל או בתחום ספרות חז"ל, ומעוניין לעשות פוסט-דוקטורט במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
הפוסט הוא לתקופה של עד שנתיים.
הזוכה במלגה ילמד קורס של שעתיים שבועיות כל סמסטר, הסכום הכולל של המלגה ותשלום על ההוראה יעמוד על כ-80.000 ש"ח לשנה.
לקראת שנת הלימודים תשע"ו 2016-2017 לא תוצע מלגה.


את טופסי הרשמה ניתן להוריד כאן:
     
  1. טופס מועמדות לקבלת מלגה
      2. נספח לטופס מועמדות
      3. טופס מכתב המלצה


ניתן גם לקבל את הטפסים במזכירות המחלקה למחשבת ישראל